میشه؟ مثل من ،تو هم منا دوست بداری؟

        یعنی خیلی  زیاد، از ته دل دوست بداری؟

      همه جا بگی به همه بگی  عزیز تو منم ،فقط

      آرزوت من باشم و شادی را با من دوست بداری؟