اینجا دلخورم و افسرده ، تو چطوری آنجا

              اینجا ناامیدم و دلهره دارم،تو چطوری آنجا

اینجا هوای دلم گرفته وآسمان چشمم بارانیست

           شادیم اینجا، فقط یاد  توست ،تو چطوری آنجا