یکی یکدونه دلم ،اومده خونه تو                                                    

                   کنده بندهای  زیاد ،تا بشه بسته تو   

عریز دردونه من ،ناز پرورده دلم        

                      بالهایش مشکن ، شده پروانه تو