رشته های پوسیده ذهن را باید ،پنبه کرد 

با منطقی محکم زنو،پنبه ها را رشته کرد

گر جهانی بی جنگ  و پر مهر  می خواهیم

باید که ذهن ها را آگه و خوش اندیشه کرد